Sąd Rejonowy w Węgrowie

Dostęp do Informacji Publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., 2176) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega jednakże ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie.

 • drogą pocztową na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie

ul. Przemysłowa 20

07-100 Węgrów

 • pocztą elektroniczną na adres: poczta@wegrow.sr.gov.pl
 • poprzez portal EPUAP,
 • lub złożyć osobiście w biurze podawczym sądu/za pośrednictwem skrzynki podawczej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446). Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, lub złożyć osobiście na biurze podawczym/skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Węgrowie;
 • pocztą elektroniczną na adres: poczta@wegrow.sr.gov.pl   

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Sądu Rejonowego w Węgrowie;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie może określić indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania oraz dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie: www.wegrow.sr.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy).

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki prawne:

- sprzeciw

Wnioskodawca, który otrzymał od Sądu Rejonowego w Węgrowie ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty albo może w tym czasie zawiadomić Sąd Rejonowy w Węgrowie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

- odwołanie

W przypadku otrzymania decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Grzelak Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry