Sąd Rejonowy w Węgrowie

Dnia 8 kwietnia 2024 r.
Sygn. akt Ns 567/23


O G Ł O S Z E N I E

    „Postanowieniem z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie sygn. akt I Ns 567/23 Sąd Rejonowy w Węgrowie zezwolił na złożenie przez Powiat Węgrowski do depozytu sądowego kwoty 4.906 (cztery tysiące dziewięćset sześć) złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 września 2023r. nr sprawy GN-RGN.6833.13.20.2021 za nieruchomości położone w obrębie Podsusze, gmina Grębków, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 790/1 o powierzchni 0,0084 ha i 798/1 o powierzchni 0,0173 ha na rzecz Genowefy Gryglas, córki Józefa i Katarzyny oraz jako osoby, którym kwota ta ma być wypłacona, wskazał spadkobierców Genowefy Gryglas pod warunkiem złożenia przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po niej lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po niej. Sąd wzywa spadkobierców Genowefy Gryglas do odbioru depozytu w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia wezwania do jego odbioru dokonanego poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Węgrowie pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu skutkującego przejściem zdeponowanych środków na rzecz Skarbu Państwa”.

Metadane

Data publikacji : 09.04.2024
Data modyfikacji : 09.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Grzelak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony

do góry